Khách sạn Thiên Ân

Địa chỉ : Đường Bình Minh – Thị Xã Cửa Lò – Nghệ An
Tel : (0238) 3 955999 – Fax : 0915 626 212
Website : www.khachsanthienan.com
Email : thienanhotel@gmail.com